آوریل 27, 2018

سهامداران اصلی

سهامداران اصلی

  • سهامداران اصلی MBG اعضای خانواده منصوری هستند

  • و بیش از 51 درصد سهام متعلق به خانواده منصوری است.

  • به عنوان مدیرعامل، ایشان همچنین نقش مدیریت استراتژیک کسب و کار را بر عهده دارند.
  • مدیران MBG در میان دیگر سهامداران هستند.