آوریل 27, 2018

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

  • مأموریت MBG حفظ و توسعه کسب و کارهای موجود در زمینه های تولید خودرو، کشاورزی و دامداری و بخش معدن میباشد و به طور همزمان در بخش های سریع بازده اقتصادی مانند ساخت و ساز و ساختمان سازی سرمایه گذاری می کند.

  • چشم انداز MBG این است که سازمانی موفق و پیشرو را به دست آوریم که ارزش افزوده اجتماعی و اقتصادی را در بخش تولید و خدمات ایجاد کند.