می 3, 2018

تجارت معدن

تجارت معدن

  • ایران غنی است ، نه تنها در نفت و گاز بلکه در ذخایر معدنی. ایران بزرگترین ذخایر زینک جهان و دومین ذخایر مس در جهان است. ایران همچنین دارای ذخایر مهم آهن است.

  • گروه تجاری منصوری دارای ذخایر معدنی مس و سنگ آهن است که استخراج آن در جریان است .