آوریل 27, 2018

ارزشها و تعهدات

ارزشها و تعهدات

  • کارآفرینی

values list1 1

  • عمل همراه با صداقت و درستی

values list2 1

  • احترام گذاشتن به مشتریان ، شرکا و همکاران

values list3 1

  • همکاری مفید با جامعه و محیط زیست