آوریل 27, 2018

عضویت ها

عضویت ها

membership list1 1

  • انجمن وارد کنندگان خودرو ایران (IAIA)
  • فدراسیون واردات ایران
  • اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و اتاق بازرگانی و صنایع ایران و اسپانیا ، از آنجا که آقای مهرداد منصوری دارای تجارب طولانی و شهرت خوبی در واردات خودرو میباشند، ایشان عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان خودروهای ایرانی هستند.