Mission Vision Core Values3

ماموریت ، چشم انداز و ارزشهای محوری

مأموریت گروه تجاری منصوری ارزش آفرینی پایدار برای تمامی ذینفعان از طریق مدیریت و به کار گیری هوشمندانه منابع در بخش های تولیدی و خدماتی واجد بیشترین ارزش افزوده است.
چشم انداز ما خلق و توسعه ی سازمانی موفق و پیشرو در خلق ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی است

که به بهبود زندگی افرادی که به هر نحو با آن در ارتباط هستند یاری می رساند.یکپارچکی، تمرکز بر حصول نتایج، احترام به تمامی شرکا – به ویژه مشتریان، و ایفای نقش مثبت در قبال جامعه، ارزش های محوری هدایت گر در گروه تجاری منصوری هستند.

Mission Vision Core Values2