می 3, 2018

تجارت معدن

Mining

تجارت معدن

در بخش معدن، گروه تجاری منصوری مالکیت و بهره برداری از معادنی از سنگ آهن، مس و سیلیس را در اختیار دارد.
معادن سنگ آهن واقع در کرمان، بافق و زنجان با مجموع ذخایر 26.1 میلیون تن و میانگین خلوص 58%، و معدن 140 میلیون تنی سلیس در ابهر در حال بهره برداری می باشند.

معدن مس با ذخیره 4 میلیون تنی در بستان آباد تبریز نیز در حال تجهیز جهت بهره برداری است.

mining2