می 3, 2018

کشاورزی و دامپروری

Agriculture Livestock

کشاورزی و دامپروری

با اتخاذ رویکرد صنعتی به تولید محصولات زراعی و دامی، گروه منصوری با بهره برداری از 1270 هکتار زمین سالانه به طور متوسط بالغ بر 8500 تن از این محصولات را به تولید می رساند.

عمده محصولات کشاورزی شامل گندم و علوفه دامی و محصولات دامی شامل گوشت گاو و گوسفند می باشند.

هکتار زمین

تن محصول کشاورزی ودامپروری در سال

متر مربع گلخانه

سال تجربه

venture 04

سرمایه گذاری های جدید گروه در این بخش شامل گلخانه پرورش صیفی جات به مساحت 15000 متر مربع، مزرعه پرورش قورباغه خوراکی برای صادرات و نیز ایجاد یکی از بزرگ ترین مجموعه های دامداری صنعتی جهت تولید شیر و لبنیات در کشور است.

3 1
2 1
1 1